Pronouns. Займенники в англійській мові – 2.

Слово, що позначає предмет або ознаку предмета, але не називає його, називається займенником. Займенники діляться на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

Pronouns many, few, a few, much, little, a little. Займенники “багато, мало, небагато, кілька”.

Займенники “many” – “багато” і “few” – “мало” вживаються тільки як визначення до обчислюваних іменників у множині.

They have many friends in London.
У них багато друзів у Лондоні.

He has few friends. He is very lonely.
У нього мало друзів. Він дуже самотній.

There are many ways to solve this problem.
Існує багато способів вирішення цієї проблеми.

Займенники “much” – “багато” і “little” – “мало” вживаються з необчислюваними іменниками (абстрактні поняття, речовини …).

There is little milk in the cup.
У чашці мало молока.

We spend much time on this experiment.
Ми витрачаємо багато часу на цей експеримент.

Do you have much money on you?
У тебе з собою багато грошей?

I have very little time.
У мене дуже мало часу.

Поєднання “a few” означає “кілька” і вживається тільки з обчислюваними іменниками, з необчислюваними іменниками вживається сполучення “a little”, що означає “небагато”.

Will you give me a little water?
Чи не дасте ви мені трохи води?

I bought a few apples.
Я купив трохи (кілька) яблук.

Отже, займенники “a few, a little” означають “небагато, але достатньо”, а займенники “few, little” – “мало”. Порівняйте:

I know little about painting.
Я мало знаю про живопис.

I know a little about painting.
Я дещо знаю про живопис.

There are few flowers in my garden.
У моєму саду мало (майже немає) квітів.

There are a few flowers in my garden.
У моєму саду є трохи квітів.

з необчислюваними іменниками

з обчислюваними
іменниками

much
little
a little

багато
мало
трохи
кілька

many
few
a few

lot of-багато

Reflexive pronouns. Зворотні займенники.

Займенники, що закінчуються на “-self (-selves у множині)”, називають поворотними. Зворотні займенники показують, що дія, названа в реченні, направлена на особу, яка її виконує, отже зворотний займенник повинен за формою відповідати підметові.

I – myself
you – yourself
he – himself
she – herself
we – ourselves
you – yourselves
they – themselves

Українською вони перекладаються зворотним дієслівним суфіксом “-ся (-сь)” або займенником “себе (собі, собою, сам)”. Наприклад:

She washed herself.
Вона вмилася.

They talked about themselves.
Вони говорили про себе.

I can take care of myself.
Я можу подбати про себе сам.

Leave a comment