Займенники (The Pronoun) \ Займенники this / these, that / those

Займенники this (цей) і that (той) мають форми множини, відповідно: these (ці) і those (ті). Якщо ці займенники в реченні виконують функцію підмета, то при граматичному аналізі пропозиції потрібно шукати присудок у відповідній формі. У цьому випадку these звичайно перекладається – вони.

These elements are called metals. Ці елементи називаються метали.

These are alike in …. Вони схожі в тому, що ….

Займенники that / those вживаються також як слова-заступники тих іменників, які були вжиті раніше. Головною ознакою такого вживання є наявність прийменника (зазвичай of) або дієприкметника після that / those.

The climate of Great Britain is much like that of the Baltic republics. Клімат Великобританії дуже схожий з кліматом республік Прибалтики.

Слово that також може бути займенником або сполучником зі значенням “що / який / те, що”, якщо воно знаходиться перед підрядним реченням.

Copernicus proved that the Earth goes round the Sun. Коперник довів, що Земля обертається навколо Сонця.

Leave a comment