Займенник (The Pronoun).

Займенник – частина мови, яка вказує на особу, предмети або кількість, але не називає їх.

we – ми, who – хто, that – той, some – декілька.

Займенник звичайно вживається в реченні замість іменника чи прикметника, а іноді замість числівника та прислівника.

Jane studies the Ukrainian language. She likes it. Джейн вивчає українську мову. Вона їй подобається.

She has some books in Ukrainian. У неї є кілька книг українською мовою.

Особисті займенники.

називний відмінок

I – я

you – ти, ви, Ви

he – він (про людину)

she – вона (про людину)

it – він, вона, воно (не про людину)

we – ми

they – вони

об’єктний відмінок

me – мені, мене

him – його, йому, їм

her – її, їй

it – його, йому, їй

us – нас, нам

you – тобі, вам, вас

them – їх, їм

Присвійні займенники.

my – мій

your – твій, ваш

his – його

her – її

its – його, її

our – наш

their – їх

абсолютна форма

mine – мій

his – його

hers – її

its – його, її

ours – наш

yours – твій, ваш

theirs – їх

Примітка.

Займенник it звичайно замінює раніше вжитий іменник у однині, який не позначає людину:

wind / dog / lake = it (= він / вона / воно).

Займенник you вимагає присудка у формі множини, яким би способом воно не передавалося українською мову (ти, ви, Ви).

You are a student. Ви (ти) – студент.

You are students. Ви – студенти.

Займенники this / these; that / those.

Займенники this (цей) і that (той) мають форми множини, відповідно: these (ці) і those (ті). Якщо ці займенники в реченні виконують функцію підмета, то при граматичному аналізі речення потрібно шукати присудок у відповідній формі. У цьому випадку these звичайно перекладається – вони.

These elements are called metals. Ці елементи називаються метали.

These are alike in … . Вони схожі в тому, що … .

Займенники that / those вживаються також як слова-заступники тих іменників, які були вжиті раніше. Головною ознакою такого вживання є наявність прийменника (зазвичай of) або дієприкметника після that / those.

The climate of Great Britain is much like that of the Baltic republics. Клімат Великобританії дуже схожий з кліматом республік Прибалтики.

Слово that також може бути відносним займенником або сполучником зі значенням “що / який / те, що”, якщо воно знаходиться перед підрядним реченням.

Copernicus proved that the Earth goes round the Sun. Коперник довів, що Земля обертається навколо Сонця.

Займенник it.

Займенник it має дві основні функції.

1. It може бути словом-заступником, яке замінює раніше спожитий іменник в однині, що позначає предмет або поняття. У таких випадках it передається на українську мову словами “він / вона / воно”.

This is a new map. It is very large. Це нова карта. Вона дуже велика.

2. It може виконувати функцію формального підмета у безособових реченнях і на українську мову не перекладається.

Безособові речення з it:

а) дають оцінку якій-небудь дії (It is important to know these facts. Важливо знати ці факти);

б) вказують на просторово-часові відносини (It is 5 km to the port. До порту 5 км. It is 5 o ‘clock now. Зараз 5 годин.);

в) вказують на погодні умови та стан атмосфери (It is cold. Холодно. It is getting. Темніє.).

Tags: , ,

Leave a comment