І знову просто про артиклі для повного розуміння їх суті

Іменниками прийнято називати слова, що позначають назви предметів, людей, тварин, рослин, речовин і понять, наприклад: a book – книга, a woman – жінка, a student – студент, a dog – собака, a flower – квітка, bread – хліб, snow – сніг, problem – проблема, love – любов. Усі іменники діляться на власні імена (імена людей, клички тварин, назви міст, вулиць тощо), які завжди пишуться з великої літери: Tom, London, America, і імена загальні, які поділяються на зліченні і незліченні іменники. До зліченних іменником відносять назви конкретних предметів і абстрактних понять, які піддаються обчисленю, наприклад: a pen – ручка, a horse – кінь, a question – питання, an effort – зусилля. До незліченних іменників відносять назви речовин і абстрактних (абстрактних) понять, які обчисленню не піддаються, наприклад: sand – пісок, sugar – цукор, oil – масло, time – час, progress – прогрес.

Articles. Артиклі англійської мови.

Артиклів два: невизначений “a” (або “an”, якщо слово починається з голосної) і визначений “the”. Невизначений артикль походить від давньоанглійського слова “один”, тому він може вживатися тільки з обчислювальними іменниками в однині: a tree – дерево, an apple – яблуко. Невизначений артикль в силу свого походження не може поєднуватися з іменниками у множині або з незліченними іменниками. Місце невизначеного артикля залишається в цьому випадку порожнім. Це відсутність артикля називається нульовим артиклем. Визначений артикль походить від давньоанглійського займенники “цей” і може вживатися з різними іменниками без обмеження.

Артиклі дуже важливі для встановлення взаєморозуміння між співрозмовнниками. Невизначений артикль ставиться перед зліченним іменником в однині, коли виникає необхідність вперше назвати предмет чи поняття, які до цього в розмові не порушувалися, наприклад:

What did he give you? – A cigarette.
Що він тобі дав? – Сигарету.

What did he tell you? – He asked me a question.
Що він тобі сказав? – Він задав мені питання.

I saw a letter on the table.
Я побачив (якийсь) лист на столі.

I saw letters on the table.
Я побачив (якісь) листи на столі.

I saw snow in the fields.
Я побачив сніг на полях.

Визначений артикль показує, що мовець має на увазі конкретний предмет чи поняття, які добре відомі його співрозмовника, наприклад:

Ann, put the kettle on the stove, please.
Аня, постав чайник на плиту, будь ласка.

Артиклі відносяться безпосередньо до іменника, але якщо в іменника є визначення, то артиклі ставляться перед всіма визначеннями, наприклад:

a cat / a black cat / a dirty black cat
кіт / чорний кіт / брудний чорний кіт

the man / the old man / the fat old man
людей / літня людина / товстий літня людина.

Якщо визначенням іменника є займенник, то артикль не потрібний:

this dictionary
(цей) словник

my dictionary
мій словник.

Tags: ,

Leave a comment