English Imperative Mood — наказовий спосіб

Наказовий спосіб (THE IMPERATIVE MOOD)

1. Наказовий спосіб виражає спонукання до дії, тобто наказ, прохання, пораду, заборону, команду тощо.

In the nuclear and space era, peace supporters say: “If you want peace, defend it!”
В ядерний і космічний століття прихильники миру кажуть: “Якщо хочете миру, захищайте його!”

2. Стверджувальна форма наказового способу збігається з формою інфінітива без частки to:

Stand up! – Встань (те)!
Answer! – Відповідай (те)!
Go on reading! – Продовжуй (те) читати!

Для вираження наказу, прохання тощо, для звернення до 1-ої і 3-ї особи, вживається дієслово let; за дієсловом let слідує пряме доповнення (виражене іменником в загальному відмінку або особовим займенником в об’єктному відмінку), що позначає особу, якої стосується наказ або прохання, і інфінітив смислового дієслова без частки to:

Let him answer!
Нехай він відповідає (дайте, дозвольте йому відповісти)!

Let that student go on!
Нехай той слухач продовжує!

Let’s (let us) begin!
Давайте почнемо!

3. Негативна форма наказового способу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do в наказовому способі та негативної частки not – do not (скорочена форма don’t) і інфінітива смислового дієслова без частки to:

Don’t go there!
He ходи туди!

Don’t let him be late!
Нехай він не запізнюється!

Don’t let them smoke here!
Нехай вони не курять тут. (Не дозволяйте, не давайте їм палити тут)!

4. Для посилення прохання перед дієсловом у наказовому способі ставиться дієслово to do:

Do read this article!
Обов’язково почитай (те) цю статтю!

Do let him take the magazine!
Дозволь (те) ж йому взяти журнал!

Leave a comment