Beginners


13
Apr 10

Articles in English grammar

Continue reading →


25
Mar 10

Утворення іменників у множині.

Основним способом утворення іменників у множині є додавання закінчення – s або -es до форми іменника в однині.

-s -es
a bag – bags
a cat – cats
a rose – roses
a glass – glasses
a fox – foxes
a watch – watches
a bush – bushes

Іменники, що закінчуються на -y з попередньою приголосною, утворюють множину шляхом додавання закінчення -es, причому змінюється на -i. Наприклад, a dictionary – dictionaries.

Continue reading →


22
Mar 10

Артикль.

Артикль є одним з визначників іменника і ставиться перед іменником або перед словами, які є визначеннями до нього.

Невизначений артикль a (an – перед словами, що починаються з голосної) походить від числівника one і означає один з багатьох, якийсь, будь-який.

I am a student. Я студент (один з багатьох).

This is an apple. Це – яблуко (якесь одне з багатьох).

Якщо перед іменником в однині стоїть невизначений артикль, то в множині він опускається.

Continue reading →


22
Mar 10

Іменник (The Noun).

Іменник – частина мови, що позначає предмет і відповідає на питання: хто це? (Who is this?) або що це? (What is this?)

За своїм значенням іменники діляться на власні (John Black – Джон Блек, Great Britain – Великобританія) і загальні (a table – стіл, snow – сніг, freedom – свобода).

Continue reading →


16
Mar 10

Дієслово (The Verb) \ Інфінітив

Інфінітив являє собою неособисту форму дієслова, яка тільки називає дію. Він не має ні особи, ні числа і відповідає невизначеній формі дієслова в українській мові. У словнику дієслово дається зазвичай у формі інфінітиву. Формальною ознакою інфінітиву є частка to.

Continue reading →


16
Mar 10

Займенники (The Pronoun) \ Займенники this / these, that / those

Займенники this (цей) і that (той) мають форми множини, відповідно: these (ці) і those (ті). Якщо ці займенники в реченні виконують функцію підмета, то при граматичному аналізі пропозиції потрібно шукати присудок у відповідній формі. У цьому випадку these звичайно перекладається – вони.

Continue reading →


24
Feb 10

Modal Verbs. Модальні дієслова

Модальні дієслова – це такі дієслова, які виражають не дію або стан, а відношення особи, позначеної займенником або іменником, що має в реченні функцію підмета, до дії або стану, виражених інфінітивом. Модальне дієслово в поєднанні з інфінітивом утворює в реченні складений дієслівний присудок. Модальні дієслова виражають значення можливості, необхідності, ймовірності, бажаності і т. п.

Continue reading →


19
Feb 10

Pronouns. Займенники в англійській мові – 2.

Слово, що позначає предмет або ознаку предмета, але не називає його, називається займенником. Займенники діляться на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

Pronouns many, few, a few, much, little, a little. Займенники “багато, мало, небагато, кілька”.

Continue reading →


19
Feb 10

Pronouns. Займенники в англійській мові.

Слово, що позначає предмет або ознаку предмета, але не називає його, називається займенником. Займенники діляться на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

There is, there are. Зворот “there is, there are.” Pronouns some, any, no.” Займенники “some, any, no.”

Continue reading →


14
Feb 10

Герундій. The Gerund \ Функції герундія

У реченні герундій може бути:

1. Підметом.

Smoking is not allowed here.
Курити (Куріння) тут не дозволяється.

2. Означенням.

There are different ways of obtaining this substance.
Існують різні способи одержання цієї речовини.

Continue reading →