Довідник граматики англійської мови


9
Sep 10

Книга English Grammar in Use

Continue reading →


27
Jun 10

Часи англійського дієслова

Continue reading →


25
Jun 10

Дієслово (The Verb)

Continue reading →


17
Jun 10

Прислівник (The Adverb).

Прислівник – частина мови, яка вказує на ознаку дії або на обставини, за яких відбувається дія. Прислівник відноситься до дієслова і відповідає на питання як? де? коли? відбувається дія.

Прислівник може також відноситися і до прикметника і до іншого прислівника He speaks loudly. Він говорить голосно. He i s never late. Він ніколи не запізнюється. I do not know where you live. Я не знаю, де ви живете. She is a very good friend. Вона – дуже хороший друг.

Continue reading →


27
May 10

Займенник (The Pronoun).

Займенник – частина мови, яка вказує на особу, предмети або кількість, але не називає їх.

we – ми, who – хто, that – той, some – декілька.

Займенник звичайно вживається в реченні замість іменника чи прикметника, а іноді замість числівника та прислівника.

Jane studies the Ukrainian language. She likes it. Джейн вивчає українську мову. Вона їй подобається.

She has some books in Ukrainian. У неї є кілька книг українською мовою.

Continue reading →


19
May 10

Числівник (The Numeral).

Числівник – частина мови, що позначає кількість предметів (кількісні числівники), а також порядок предметів при лічбі (порядкові числівники).

Continue reading →


29
Apr 10

Прикметник (The Adjective).

Прикметник – частина мови, що позначає ознаку предмета.

fine weather – гарна погода

English literature – англійська література

За значенням прикметники бувають якісні (large – великий, small – маленький, heavy – важкий, brave – хоробрий) і відносні (wooden – дерев’яний, central – центральний) і т.д.

Continue reading →


20
Apr 10

Конверсія

Конверсія – це спосіб утворення нових слів іншої частини мови без зміни форми слова, без допомоги словотворчих елементів.

Continue reading →


20
Apr 10

Сполучення іменників без прийменників (ланцюжки іменників)

У поєднанні іменників без прикметників опорним словом є не перший (як в українській мові: завідувач кафедри; швидкість вітру), а останній іменник. Іменники ліворуч від нього виконують функцію визначення, тобто відповідають на питання what / which / what kind / whose? (який / яка / чий?) і передаються українською мовою або за допомогою прикметника, або іменника в непрямому відмінку:

Continue reading →


20
Apr 10

Відмінювання іменників.

У сучасній англійській мові іменник має два відмінка: загальний і присвійні. Іменник в загальному відмінку не має спеціальних закінчень, його відношення до інших слів у реченні визначається місцем в реченні і смислом.

The student asked the teacher. Студент запитав викладача.

The teacher asked the student. Викладач запитав студента.

Continue reading →