Граматика


31
Dec 12

Future Perfect Tenses

Коли якась дія буде завершена в майбутньому до певного моменту.
Практично завжди вказується момент часу (by Saturday – до суботи, by that time – до того часу, by the end of the year – до кінця року, by then – до того часу):

The bus will have left by the time we get to the station.
Ми приїдемо на станцію, а автобуса вже не буде. (Він до того часу поїде)

Формування речення Future Perfect Tenses

will have + дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова.
Для неправильних дієслів див. Додаток про неправильні формах дієслова)

I / he / she / it / we / you / they + will + have + дієслово із закінченням-ed (або 3 форма)

Формування питального речення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Поставити на перше місце Will
2. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви запитуєте)
3. have
4. Дієслово з закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів).
5. решта слів

Will he have gone by then?
Його вже не буде до того часу?

Формування заперечення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви говорите)
2. will not або won’t (won’t – це скорочена форма від will not)
3. have
4. дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів)
5. інші слова


1
Oct 12

Дієприкметник в англійській мові — The Perfect Participle

The Perfect Participle — означає вираження дії, що передує дії, що була виражена дієсловом.

The Perfect Participle формується за рахунок present participle слова having перед дієсловом у past participle.

Приклади:
Having improved her English Pia’s promotion prospects were much better.
– Вдосконаливши свою англійську, рекламні матеріали Pia стали набагато кращими.

Having packed my things, I called for a taxi.
– Запакувавши свої речі, я викликав таксі.

Коли вживається The Perfect Participle.
1. У дієприкметникових зворотах, щоб підкреслити причину.
2. Коли хочуть підкреслити, що дія, що виражена дієприкметником передувала головній події.

Having dressed he rushed out of the room. (= After he had dressed …)
– Одягнувшись, він вискочив з кімнати.

Спонсор запису: Лучшая и свежая юридическая литература киев в магазине lawbooks.in.ua.


18
Feb 12

Complex Subject в англійській мові

Не знав, що таке існує, певно, звичайна людина таке навряд чи буде використовувати у розмовній мові, але для якогось діловодства стане у пригоді.

Complex Subject (Складне доповнення)

Вживається у невизначено-особових реченнях на зразок таких, де вживаються дієслова: кажуть, відомо, вважають. В англійській мові в цьому випадку ми можемо сказати:

It is said that he is a good doctor. або
He is said to be a good doctor.

Complex subject вживається:
1. З дієсловами:
is said to – говорять,
is heard – чутно,
is seen – видно,
is known – відомо,
is reported – повідомляють,
is expected – чекають,
is believed – вірять,
is considered – вважають,
was announced – об’являють.

EXAMPLES:
He is said to go to London. Кажуть, що він поїде до Лондона.
Clyde was expected to arrive at the week-end. Очікують, що Клайд приїде на вихідних.
The delegation was reported to have arrived on Sunday. Повідомили, що делегація прибула у неділю.

2. З такими неперехідними дієсловами:
to appear – з’являтися,
to seem – здаватися,
to happen – траплятися,
to prove – опинятися,

EXAMPLES:
She appears to be very busy. Здається, вона дуже зайнята.
We happened to meet them in the library. Ми випадково зустріли їх у бібліотеці.

3. З прикметниками:
likely – ймовірний,
unlikely – неймовірний,
not likely навряд чи,
certain – певний,

EXAMPLES:
He is likely to arrive soon. Він, ймовірно, незабаром прийде.
We are certain to meet them. Ми напевно зустрінимо його.


13
Nov 11

І знову просто про артиклі для повного розуміння їх суті

Іменниками прийнято називати слова, що позначають назви предметів, людей, тварин, рослин, речовин і понять, наприклад: a book – книга, a woman – жінка, a student – студент, a dog – собака, a flower – квітка, bread – хліб, snow – сніг, problem – проблема, love – любов. Усі іменники діляться на власні імена (імена людей, клички тварин, назви міст, вулиць тощо), які завжди пишуться з великої літери: Tom, London, America, і імена загальні, які поділяються на зліченні і незліченні іменники. До зліченних іменником відносять назви конкретних предметів і абстрактних понять, які піддаються обчисленю, наприклад: a pen – ручка, a horse – кінь, a question – питання, an effort – зусилля. До незліченних іменників відносять назви речовин і абстрактних (абстрактних) понять, які обчисленню не піддаються, наприклад: sand – пісок, sugar – цукор, oil – масло, time – час, progress – прогрес.

Articles. Артиклі англійської мови.

Артиклів два: невизначений “a” (або “an”, якщо слово починається з голосної) і визначений “the”. Невизначений артикль походить від давньоанглійського слова “один”, тому він може вживатися тільки з обчислювальними іменниками в однині: a tree – дерево, an apple – яблуко. Невизначений артикль в силу свого походження не може поєднуватися з іменниками у множині або з незліченними іменниками. Місце невизначеного артикля залишається в цьому випадку порожнім. Це відсутність артикля називається нульовим артиклем. Визначений артикль походить від давньоанглійського займенники “цей” і може вживатися з різними іменниками без обмеження.

Артиклі дуже важливі для встановлення взаєморозуміння між співрозмовнниками. Невизначений артикль ставиться перед зліченним іменником в однині, коли виникає необхідність вперше назвати предмет чи поняття, які до цього в розмові не порушувалися, наприклад:

What did he give you? – A cigarette.
Що він тобі дав? – Сигарету.

What did he tell you? – He asked me a question.
Що він тобі сказав? – Він задав мені питання.

I saw a letter on the table.
Я побачив (якийсь) лист на столі.

I saw letters on the table.
Я побачив (якісь) листи на столі.

I saw snow in the fields.
Я побачив сніг на полях.

Визначений артикль показує, що мовець має на увазі конкретний предмет чи поняття, які добре відомі його співрозмовника, наприклад:

Ann, put the kettle on the stove, please.
Аня, постав чайник на плиту, будь ласка.

Артиклі відносяться безпосередньо до іменника, але якщо в іменника є визначення, то артиклі ставляться перед всіма визначеннями, наприклад:

a cat / a black cat / a dirty black cat
кіт / чорний кіт / брудний чорний кіт

the man / the old man / the fat old man
людей / літня людина / товстий літня людина.

Якщо визначенням іменника є займенник, то артикль не потрібний:

this dictionary
(цей) словник

my dictionary
мій словник.


2
Oct 11

Використання About to

Вираз “About to” ми використовуємо, коли говоримо, що щось незабаром станеться.

English Learner: I think it is going to rain soon.
Native Speaker: It looks like it’s about to rain.
English Learner: I can’t have another coffee. I am going soon.
Native Speaker: I don’t have time for another coffee. I’m about to go.


10
Aug 11

Perfect Passive (to have + been + Participle II)

1. This letter has been brought by the secretary. (Present Perfect Passive)
Секретар приніс листа. (лист був пренесений секретарем).

2. He decided to become a writer only when his first story had been published. (Past Perfect Passive)
Він вирішив стати письменником, коли його перший твір був надрукованим.

3. By the 1st of July the last exam will have been passed. (Future Perfect Passive)
До першого липня здамо перший іспит.

Трохи дієслів:

hear of – чути про
laugh at – сміятися над
look after – наглядати за (ким-небудь)
look at – дивитися на
rely on – покладатися на
send for – посилати за
speak of (about) – говорити про
pay attention to – звертати увагу на
take care of – дбати про


2
Jul 11

To get/to come + verb3 — стати (перейти з одного стану в інший):

To get

to get dressed => одягтися;
to get lost => заблукати;
to get tired => втомитися. She is getting dressed. => Вона одягається. He got drunk very quickly. => Він швидко захмелів (став п’яним).
You’ll soon get better. => Ти скоро видужаєш (станеш здоровим).
I can’t get used to your manners. => Я ніяк не можу звикнути до твоїх манер.

Примітка:
to get зазвичай позначає перехід з одного стану в інший в результаті яких-небудь (навмисних) дій:

He got drunk very quickly. => (Багато випив)
You’ll soon get better. => (Тебе інтенсивно лікують)
I can’t get used to your manners. => (Що не роблю, все марно)

To come

Позначає перехід з одного стану в інший (найчастіше небажаний) без будь-яких спеціально витрачених зусиль:

The ribbon in your hair is coming loose. => У тебе (у волоссі) стрічка розв’язується.
The lock came rusty. => Замок заіржавів.
My shirt has come unbuttoned. => У мене розстебнулася сорочка.


4
May 11

Різниця між While і During

Різниця між While і During (впродовж, поки) полягає в тому, що після during має стояти іменник (I was repairing my bike during the day).

А після While має стояти повне граматичне речення:

A few days later, while Paul was painting the wall at the back of the pirate exhibit, he noticed something.


17
Apr 11

Коли ми вживаємо Present Perfect

Якось я забув про те, коли ми вживаємо Present Perfect, а у записі Present Perfect я якось забув про головне правило:

Ми вживаємо Present Perfect, коли дія сталася у минулому і результат її має значення зараз.

I have cooked dinner. We’are eating now.


16
Apr 11

Оборотні займенники — Reflexive pronouns

me → myself
you → yourself
him → himself
her → herself
it → itself
us → ourselves
them → themselves