elementary a1


8
Sep 09

Типи питальних речень в англійській мові (TYPES OF QUESTIONS)

За типом питання і необхідною відповіддю на нього в англійській
мові виділяють такі типи питальних речень:

  1. Загальні питання (Yes / No questions – General questions)
  2. Спеціальні питання (Special questions)
  3. Альтернативні питання (Alternative questions)

Спеціальні питання
Питання до окремих членів речення називаються спеціальними. Вони починаються словами who, what, where, why, how тощо. Питання можуть ставитися до різних членів речення.

1. Питання до різних членів речення, окрім підмета;

Питальне слово Допоміжне дієслово Підмет Смислове дієслово Доповнення
Where do you live?
How does he study English?
What is he doing now?
Where are they running?

2. Питання до підмета.
У спеціальних питаннях, які відносяться до підмета, порядок слів такий же, як і в розповідному пропозиції. Якщо питальне слово є підметом, то після нього, як і в розповідному реченні, ставиться присудок:

Питальне слово Присудок Підмет Додаток
Who works here?
Who likes oranges?
What is happening?
Who is teaching this class?

Якщо питальне слово є визначенням підмета, то після нього одразу ставиться підмет, а потім присудок.

3. Спеціальні питання зі словом what. Вживаються наступні поєднання зі словом what:

What color is your car?
What colors are his eyes?
What time is it?
What size is your shirt?
What kind of job What sort of job What type of job is it?
What make is your TV set?
What day is it today?

What може вживатися без іменника:

What is your name?
What is his address?
What is her favorite color?

4. Спеціальні питання зі словом how.

How tall are you
big is the house
old is your mother
far is it from here to the airport?
often do you use your car?
much is the meal?

27
Aug 09

POSSESSIVE NOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES

1. Replace with the possessive form where possible.
1. the flat of my sister …………………………………………………
2. the son of her mother ……………………………………………….
3. the name of this man ………………………………………………..
4. the mark of our student ……………………………………………..
5.  the work of those men ……………………………………………………..
6.  the sister of my friend ………………………………………………………
7.  the parents of that boy ……………………………………………………..
8.  the room of these people …………………………………………………….
9.  the hobby of these gentlemen ………………………………………………..
10. the voice of this singer ……………………………………………………..
11. the friend of Susan …………………………………………………………
12. the foot of the animal ……………………………………………………….
13. the ball of my child ………………………………………………………..
14. the apartment of my neighbor ………………………………………………..

2. Complete the reading. Use the words in parentheses in the possessive
case.

Continue reading →


27
Aug 09

THE VERB – TO BE

1. Fill in the blanks with am, is, are.
1. I … a teacher. 2. This man … a singer. 3. My friend … at the gym.
4. We … students. My father … a driver. 5. The students … in the class.
6. She … an engineer. 7. I … busy. 8. Our teacher … young. 9. They … in the
park. 10. Your shoes … dirty. 11. I … tired. 12. This bag … heavy.
13. The shops … open today.

Continue reading →


26
Aug 09

Pronouns: займенники в англійській мові

Займенникчастина мови, яка заміняє іменник (ім’я, назву сутності) у реченні. Вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники подібно до іменників, прикметників і числівників, відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?. Наприклад: ти, вони, ніщо, жодний, мій, той, всякий, стільки.

Займенники діляться на декілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

Continue reading →


26
Aug 09

Присвійні займенники (Прикметники) POSSESSIVE PRONOUNC (POSSESIVE ADJECTIVES)

Присвійний займенник завжди стоїть перед іменником, до якого він відноситься. Будучи визначником іменника, він виключає вживання артикля перед цим іменником і відповідає на запитання чий? чия? чиє? чиї?

Continue reading →


16
Aug 09

Дієслово “TO BE” / (THE VERB “TO BE”)

Дієсловом називається частина мови, яка означає дію або стан особи або предмета, і відповідає на питання: що робити? що зробити? В англійській мові початкова форма дієслова (Інфінітив) – Вживається з часткою to: to work, to read, to be.

Спряження дієслова to be в теперішньому часі (present)

Continue reading →