Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, our, your, особистих займенників him, her, it, them і невизначеному займеннику one закінчення-self (в однині) і-selves (у множині):

Особа Однина Множина
1 myself [maI’self] ourselves [auq’selvz]
2 yourself [jL’self] yourselves [jL’selvz]
3 himself [hIm’self] themselves [Dem’selvz]
3 herself [hW’self] themselves [Dem’selvz]
3 itself [It’self] themselves [Dem’selvz]
Та ще невизначено-особова форма — oneself [wAn’self]

1. Зворотні займенники вживаються як функції доповнення після низки дієслів.

В українській мові це означає:
а) частину, яка приєднуючись до дієслів, надає їм зворотне значення, вказуючи, що дія переходить на дійову особу (підмет):

I cut myself. / Я порізався.
Please don’t trouble yourself. / Будь ласка, не турбуйтеся.

Дієслова зі значенням взаємної дії зазвичай описуються англійськими дієсловами без займенники (поворотного або взаємного):
We met last year. / Ми познайомилися торік.
They kissed. / Вони поцілувалися.

б) зворотний займенник себе (собі,собою):
I don’t like myself. / Я сам собі не подобаюся.
She bought herself a new dress. / Вона купила собі нову сукню.

Після неперехідних дієслів вони вживаються з прийменником:
Look at yourself. / Поглянь на себе.
She spoke very little of herself. / Вона дуже мало говорила про себе.

Зверніть увагу , що у всіх наведених прикладах за змістом можна поставити: сам себе, сам собою тощо.
I ask nothing for myself. / Я нічого не прошу для себе. (для самого себе )

Якщо ж перед себе за змістом не можна поставити займенник сам, то в англійській мові вживається не зворотний займенник, а особистий:
I shall take you with me. ( але не : with myself) / Я візьму вас з собою.
She closed the door behind her. / Вона зачинила за собою двері.
 
2. Після деяких дієслів:

to wash – вмиватися
to dress – одягатися
to shave – голитися
to bathe – купатися
to hide – ховатися
to relax – розслаблятися
зворотні займенники зазвичай не ставляться, якщо немає необхідності підкреслювати, що людина зробила це сама:

He washed, dressed and left the house. / Він умився, одягнувся та вийшов з будиноку.
Hide behind the tree. / Сховайтеся за деревом.
 
3. Зворотні займенники вживаються у ряді поширених висловів:

Enjoy yourself! / Отримуй задоволення! Насолоджуйся життям!
Behave yourself! / Поводься пристойно!
Help yourself / yourselves! / Допоможи собі сам / сама!
Do it yourself! / Зроби (це) сам!

To be going to do something. Конструкція “збиратись що-небудь робити” в англійській мові.

Дієслово to go у формі теперішнього продовженого часу з наступним інфінітивом (to be going + інфінітив) передає намір вчинити дію, виражену інфінітивом. На російську мову в цьому випадку to be going перекладається “збиратися, мати намір”.

Вживання:

1. Намір, планування дії в майбутньому:

– What are you going to do tonight?
– Що ти будеш робити ввечері?

– I’m going to visit my parents.
– Я поїду провідати батьків.

2. Замість цього продовженого в значенні майбутнього часу:

– I’m going to meet my friends tomorrow. (= I’m meeting …)
– Я зустрічаюся з друзями завтра.

3. Майбутнє, ознаки якого є в сьогоденні.

– She’s going to have a baby.
– У неї буде дитина.

– Look at the clouds! It’s going to rain.
– Подивися на хмари. Зараз буде дощ.

Займенник (The Pronoun).

Займенник – частина мови, яка вказує на особу, предмети або кількість, але не називає їх.

we – ми, who – хто, that – той, some – декілька.

Займенник звичайно вживається в реченні замість іменника чи прикметника, а іноді замість числівника та прислівника.

Jane studies the Ukrainian language. She likes it. Джейн вивчає українську мову. Вона їй подобається.

She has some books in Ukrainian. У неї є кілька книг українською мовою.

Continue reading Займенник (The Pronoun).

Числівник (The Numeral).

Числівник – частина мови, що позначає кількість предметів (кількісні числівники), а також порядок предметів при лічбі (порядкові числівники).

Continue reading Числівник (The Numeral).

Прикметник (The Adjective).

Прикметник – частина мови, що позначає ознаку предмета.

fine weather – гарна погода

English literature – англійська література

За значенням прикметники бувають якісні (large – великий, small – маленький, heavy – важкий, brave – хоробрий) і відносні (wooden – дерев’яний, central – центральний) і т.д.

Continue reading Прикметник (The Adjective).

Конверсія

Конверсія – це спосіб утворення нових слів іншої частини мови без зміни форми слова, без допомоги словотворчих елементів.

Continue reading Конверсія