Pre-Intermediate


20
Apr 10

Сполучення іменників без прийменників (ланцюжки іменників)

У поєднанні іменників без прикметників опорним словом є не перший (як в українській мові: завідувач кафедри; швидкість вітру), а останній іменник. Іменники ліворуч від нього виконують функцію визначення, тобто відповідають на питання what / which / what kind / whose? (який / яка / чий?) і передаються українською мовою або за допомогою прикметника, або іменника в непрямому відмінку:

Continue reading →


20
Apr 10

Відмінювання іменників.

У сучасній англійській мові іменник має два відмінка: загальний і присвійні. Іменник в загальному відмінку не має спеціальних закінчень, його відношення до інших слів у реченні визначається місцем в реченні і смислом.

The student asked the teacher. Студент запитав викладача.

The teacher asked the student. Викладач запитав студента.

Continue reading →


16
Mar 10

Дієслово (The Verb) \ Інфінітив

Інфінітив являє собою неособисту форму дієслова, яка тільки називає дію. Він не має ні особи, ні числа і відповідає невизначеній формі дієслова в українській мові. У словнику дієслово дається зазвичай у формі інфінітиву. Формальною ознакою інфінітиву є частка to.

Continue reading →


16
Mar 10

Займенники (The Pronoun) \ Займенники this / these, that / those

Займенники this (цей) і that (той) мають форми множини, відповідно: these (ці) і those (ті). Якщо ці займенники в реченні виконують функцію підмета, то при граматичному аналізі пропозиції потрібно шукати присудок у відповідній формі. У цьому випадку these звичайно перекладається – вони.

Continue reading →


24
Feb 10

Modal Verbs. Модальні дієслова

Модальні дієслова – це такі дієслова, які виражають не дію або стан, а відношення особи, позначеної займенником або іменником, що має в реченні функцію підмета, до дії або стану, виражених інфінітивом. Модальне дієслово в поєднанні з інфінітивом утворює в реченні складений дієслівний присудок. Модальні дієслова виражають значення можливості, необхідності, ймовірності, бажаності і т. п.

Continue reading →


19
Feb 10

Pronouns. Займенники в англійській мові – 2.

Слово, що позначає предмет або ознаку предмета, але не називає його, називається займенником. Займенники діляться на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

Pronouns many, few, a few, much, little, a little. Займенники “багато, мало, небагато, кілька”.

Continue reading →


19
Feb 10

Pronouns. Займенники в англійській мові.

Слово, що позначає предмет або ознаку предмета, але не називає його, називається займенником. Займенники діляться на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

There is, there are. Зворот “there is, there are.” Pronouns some, any, no.” Займенники “some, any, no.”

Continue reading →


30
Jan 10

The third conditional: умовні речення 3 типу

Ви використовуємо умовні речення першого типу (first conditional), коли хочемо сказати про результат події, яка скоріш за все станеться:
– if he comes to visit me, i’ll show him the most interesting things in town. (He will probably visit me).

Continue reading →


30
Jan 10

Суфікси -less, -able та -ful в англійській мові

Вирішив розглянути для себе деякі найчастіше вживані суфікси прикметників, оскільки дуже часто такі слова вживаються в текстах і я не завжди можу зрозуміти, про що йде мова :).

Continue reading →


27
Jan 10

Direct and Indirect Speech: пряма і непряма мова в англійській мові

При вживанні непрямої мови, форми дієслів змінюються. Зазвичай непряма мова починається зі слова said.

Continue reading →