Модальне дієслово Dare

Модальне дієслово Dare, як і модальне дієслово Need, іноді називають напівмодальним (semi-modal), воно на межі між модальним і повнозначним дієсловом.

Форми модального дієслова Dare:

Модальне дієслово Dare має тільки дві форми: dare для сьогодення і dared для минулого часу.

Теперішній час (модальне дієслово)
I dare (dare not) We dare (dare not)
You dare (dare not) You dare (dare not)
He/She/It dare (dare not) They dare (dare not)
Минулий час (модальне дієслово)
I dared (dared not) We dared (dared not)
You dared (dared not) You dared (dared not)
He/She/It dared (dared not) They dared (dared not)
Настоящее время (значимый глагол)
I dare (do not dare) We dare (do not dare)
You dare (do not dare) You dare (do not dare)
He/She/It dares (does not dare) They dare (do not dare)
Минулий час (значуще дієслово)
I dared (did not dare) We dared (did not dare)
You dared (did not dare) You dared (did not dare)
He/She/It dared (did not dare) They dared (did not dare)

Вживання модального дієслова Dare:
Модальний дієслово Dare має значення «мати мужність або нахабство щось зробити, ризикнути»:

How dare he tell me what to do?
Та як він сміє говорити мені, що робити?

She dare not contradict her boss.
Вона не сміє перечити своєму начальнику.

Якщо модальне дієслово вживається як повнозначне дієслово, то воно може мати у 3-тій особі закінчення -s, має після себе інфінітив з часткою to і змінюється за часами, як і звичайне дієслово.

У такому випадку дієслово володіє двома значеннями:

«Ризикнути, мати мужність або нахабство щось зробити» – як і модальне дієслово. У такому значенні дієслово зазвичай використовується в негативних реченнях:
She does not dare to contradict him.
Вона не сміє перечити йому.

Do not you dare to lay a hand on him.
Тільки спробуй зачепити його.

«Кинути виклик»:
I dare you to say this in his presence.
Спробуй, повтори це в його присутності. (букв. «Я викликаю тебе повторити це в його присутності»)

I dare you to jump over the stream!
Тримаю парі, ви не перестрибнете через цей струмок!

Спонсор допису бюро перекладів Esperanto.org.ua

Past Continuous — минулий тривалий час

Час Past Continuous вказує на процес, що відбувався в минулому, тобто якщо ми вживаємо Past Continuous, то ми підкреслюємо якийсь конкретний процес та вказуємо на нього.

>When you called I was taking shower.
Я приймав душ, коли ти зателефонував.

>Charlie and me were already driving home when the engine suddenly stopped.
Ми з чарлі верталися додому, коли двигун раптово заглох.

Формування Past Continuous

Стверджувальна форма:

I was playing / We were playing
You were playing / You were playing
He / she / it was playing / They were playing

Питання:

I was playing / We were playing
You were playing / You were playing
He/she/it was playing / They were playing

Заперечення:

I was not playing / We were not playing
You were not playing / You were not playing
He/she/it was not playing / They were not playing

Для того, щоб поставити дієслово у форму Past Continuous, потрібне допоміжне дієслово to be в минулому часі та дієприкметник теперішнього часу (Participle I) присудка.

To be в минулому часі має дві форми:

was – 1 і 3 особа од. ч. (I was smoking. He was eating.)
were – 2 особа од. ч. і всі форми мн. ч. (They were laughing.)

У питальних реченнях допоміжне дієслово ставиться на місце перед підметом, а головне дієслово залишається після нього:

Were you sleeping when I called? You sounded drowsy.
Ти спав, коли я дзвонив? Ти здавався сонним.

Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, our, your, особистих займенників him, her, it, them і невизначеному займеннику one закінчення-self (в однині) і-selves (у множині):

Особа Однина Множина
1 myself [maI’self] ourselves [auq’selvz]
2 yourself [jL’self] yourselves [jL’selvz]
3 himself [hIm’self] themselves [Dem’selvz]
3 herself [hW’self] themselves [Dem’selvz]
3 itself [It’self] themselves [Dem’selvz]
Та ще невизначено-особова форма — oneself [wAn’self]

1. Зворотні займенники вживаються як функції доповнення після низки дієслів.

В українській мові це означає:
а) частину, яка приєднуючись до дієслів, надає їм зворотне значення, вказуючи, що дія переходить на дійову особу (підмет):

I cut myself. / Я порізався.
Please don’t trouble yourself. / Будь ласка, не турбуйтеся.

Дієслова зі значенням взаємної дії зазвичай описуються англійськими дієсловами без займенники (поворотного або взаємного):
We met last year. / Ми познайомилися торік.
They kissed. / Вони поцілувалися.

б) зворотний займенник себе (собі,собою):
I don’t like myself. / Я сам собі не подобаюся.
She bought herself a new dress. / Вона купила собі нову сукню.

Після неперехідних дієслів вони вживаються з прийменником:
Look at yourself. / Поглянь на себе.
She spoke very little of herself. / Вона дуже мало говорила про себе.

Зверніть увагу , що у всіх наведених прикладах за змістом можна поставити: сам себе, сам собою тощо.
I ask nothing for myself. / Я нічого не прошу для себе. (для самого себе )

Якщо ж перед себе за змістом не можна поставити займенник сам, то в англійській мові вживається не зворотний займенник, а особистий:
I shall take you with me. ( але не : with myself) / Я візьму вас з собою.
She closed the door behind her. / Вона зачинила за собою двері.
 
2. Після деяких дієслів:

to wash – вмиватися
to dress – одягатися
to shave – голитися
to bathe – купатися
to hide – ховатися
to relax – розслаблятися
зворотні займенники зазвичай не ставляться, якщо немає необхідності підкреслювати, що людина зробила це сама:

He washed, dressed and left the house. / Він умився, одягнувся та вийшов з будиноку.
Hide behind the tree. / Сховайтеся за деревом.
 
3. Зворотні займенники вживаються у ряді поширених висловів:

Enjoy yourself! / Отримуй задоволення! Насолоджуйся життям!
Behave yourself! / Поводься пристойно!
Help yourself / yourselves! / Допоможи собі сам / сама!
Do it yourself! / Зроби (це) сам!

Умовні речення з I wish

Дієслово wish може використовуватися в умовних реченнях для того, щоб висловити своє співчуття. Співчуття висловлюємо про якусь теперішню подію або про те, що сталося в минулому.

1. Для того, щоб висловити співчуття про теперішній час ми використовуємо Past Simple.

I wish I had a mobile phone! — Шкода, що в мене нема мобільного телефону.
I wish you were here. — Шкода, що тебе немає тут.

* Після wish дієслово to be вживаєтсья як were.

2. Past Simple ми використовуємо, щоб висловити співчуття про минуле.

I wish I had received your letter earlier. — Шкода, що я не отримав вашого листа раніше.
I wish I’d known about the party. — Шкода, що я не знав про вечірку.

3. Якщо ми хочемо вказати на те, як повинен себе вести та чи інша людина або побажати, щоб щось змінилося або трапилося в майбутньому, ми використовуємо конструкцію wish + would.

I wish you would stop talking about your trip to Las Vegas. — Я б хотів, щоб ти перестала говорити про свою поїздку до Лас-Вегаса
I wish he would go! — Хочу, щоб він пішов!

The Present Perfect Continuous tense українською (Теперішній доконано-тривалий час )

Теперішній доконано-тривалий час (THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

Головна ідея полягає в тому, що якась дія сталася в минулому (ми підкреслюємо конкрентний час у минулому) і досі відбувається.

1. Стверджувальна форма теперішнього доконаного-тривалого часу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в теперішньому доконаному часі (have been, has been) і дієслово із закінченням -ing:

We have been living here for three years.
Ми живемо тут протягом трьох років.

2. Для утворення питальної форми допоміжне дієслово to have ставиться перед підметом, а інша частина часової форми – після підмета:

Have you been living here for three years?
Ви живете тут протягом трьох років?

3. Для утворення негативною форми після допоміжного дієслова to have ставиться негативна частка not:

We have not been living here for three years.
Ми не живемо тут протягом трьох років.

Thе PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Стверджувальна форма
I have been reading
He has been reading
She has been reading
It has been reading
We have been reading
You have been reading
They have been reading

Питальна форма
Have I been reading?
Has he been reading?
Has she been reading?
Has it been reading?
Have we been reading?
Have you been reading?
Have they been reading?

Негативна форма
I have not been reading
He has not been reading
She has not been reading
It has not been reading
We have not been reading
You have not been reading
They have not been reading

Вживання цього теперішнього доконаного тривалого часу

4. Теперішній доконано-тривалий час вживається:

a. Для вираження дії, яка почалося в минулому і продовжується до поточного моменту, а іноді і в момент розмови:

We have been translating this article since twelve o’clock.
Ми перекладаємо цю статтю з дванадцяти годин.

b. Для вираження дії, яка почалася в минулому, тривала протягом певного періоду і закінчилася до моменту мовлення або до певного моменту часу в теперішньому. У цьому випадку зазвичай вказується, скільки часу тривала дію:

Vincent opened his packet. “I have been doing a little sketching myself, he said.
Вінсент відкрив свій пакет. “Я і сам трохи попрацював над етюдами”, – сказав він.

English Imperative Mood — наказовий спосіб

Наказовий спосіб (THE IMPERATIVE MOOD)

1. Наказовий спосіб виражає спонукання до дії, тобто наказ, прохання, пораду, заборону, команду тощо.

In the nuclear and space era, peace supporters say: “If you want peace, defend it!”
В ядерний і космічний століття прихильники миру кажуть: “Якщо хочете миру, захищайте його!”

2. Стверджувальна форма наказового способу збігається з формою інфінітива без частки to:

Stand up! – Встань (те)!
Answer! – Відповідай (те)!
Go on reading! – Продовжуй (те) читати!

Для вираження наказу, прохання тощо, для звернення до 1-ої і 3-ї особи, вживається дієслово let; за дієсловом let слідує пряме доповнення (виражене іменником в загальному відмінку або особовим займенником в об’єктному відмінку), що позначає особу, якої стосується наказ або прохання, і інфінітив смислового дієслова без частки to:

Let him answer!
Нехай він відповідає (дайте, дозвольте йому відповісти)!

Let that student go on!
Нехай той слухач продовжує!

Let’s (let us) begin!
Давайте почнемо!

3. Негативна форма наказового способу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do в наказовому способі та негативної частки not – do not (скорочена форма don’t) і інфінітива смислового дієслова без частки to:

Don’t go there!
He ходи туди!

Don’t let him be late!
Нехай він не запізнюється!

Don’t let them smoke here!
Нехай вони не курять тут. (Не дозволяйте, не давайте їм палити тут)!

4. Для посилення прохання перед дієсловом у наказовому способі ставиться дієслово to do:

Do read this article!
Обов’язково почитай (те) цю статтю!

Do let him take the magazine!
Дозволь (те) ж йому взяти журнал!

Дієприкметник в англійській мові — The Perfect Participle

The Perfect Participle — означає вираження дії, що передує дії, що була виражена дієсловом.

The Perfect Participle формується за рахунок present participle слова having перед дієсловом у past participle.

Приклади:
Having improved her English Pia’s promotion prospects were much better.
– Вдосконаливши свою англійську, рекламні матеріали Pia стали набагато кращими.

Having packed my things, I called for a taxi.
– Запакувавши свої речі, я викликав таксі.

Коли вживається The Perfect Participle.
1. У дієприкметникових зворотах, щоб підкреслити причину.
2. Коли хочуть підкреслити, що дія, що виражена дієприкметником передувала головній події.

Having dressed he rushed out of the room. (= After he had dressed …)
– Одягнувшись, він вискочив з кімнати.

Спонсор запису: Лучшая и свежая юридическая литература киев в магазине lawbooks.in.ua.

‘So’ та ‘Such’

We use SO + adjective (прикметник)/adverb (прислівник) у таких випадках:
so stupi ; so quick
so nice ; so quickly

1. I didn’t like the book. The story was so stupid.
2. I like Liz and Joe. They are so nice.

We use SUCH + noun (іменник) у таких випадках:
such a story ; such people

We also use such + adjective + noun:
such a stupid story;

1. I didn’t like the book. It was such a stupid story.
2. I like Liz and Joe. They are such nice people.

I used to VS. I’m used to

Виявляється ось що:

1. “I used to” ми вживаємо, якщо ми щось робили/займалися в минулому, але зараз цим не займаємося.

“I used to drink green tea” – Я раніше пив зелений чай, але зараз не п’ю.

2. “I’m used to” ми вживаємо, коли хочемо сказати, що те, що ми робили вперше було дивним і незвичайним, проте зараз це нормально.

“I am used to drinking green tea.” — Коли я перший раз пив зелений чай, то він здавався незвичайним і дивним, проте зараз я звик до нього і він цілком нормальний.

15 помилок, які найчастіше допускають в англійській мові колишні учні радянських шкіл та інститутів.

1. Навчіться розуміти різницю між словом some і словом any.

Ці слова часто плутають, питаючи, наприклад: «Have you got some drugs?» («У вас є які-небудь наркотики?”) Це неправильно, тому що в питальних реченнях і при запереченні слід вживати any. Правильно ставитипитання треба так:

Do you have any drugs?
У тебе є які-небудь наркотики?

2. Ніколи не вживайте if («якщо») з дієсловом майбутнього часу.

Починати фразу з «If you will …» неправильно. Правильно:

If you keep fucking our neighbour Trofim, I’ll start sleeping with his wife Olga.
Якщо ти не перестанеш трахатись з нашим сусідом Трохимом, я почну спати з його дружиною Ольгою.

3. Намагайтеся не плутати “опівдні” і “опівночі”.

Всі знають, що AM означає «до полудня» (від лат. Ante Meridiem), а PM – «після полудня» (від лат. Post Meridiem). Але при цьому багато плутаються в позначенні полудня і півночі. Так от 12:00 дня – це 12 PM, а 12:00 ночі – 12 AM.

My boss usually turns into a verewolf at 12 AM
Зазвичай мій начальник перетворюється в перевертня в 12:00 ночі.

4. Не намагайтеся вживати слово adviсe («рада») у множині.

Не можна сказати adviсes, і всі це знають, але все одно час від часу так говорять.

Do you need my advice?
Вам не потрібні мої поради?

5. Запам’ятайте, як правильно попросити когось зателефонувати вам за допомогою телефону.

Ніколи не кажіть «call me by the phone», як робить багато хто. Правильніше говорити «call me on the phone» або «phone me».

Call me on the phone, girls, when you grow up
Зателефонуйте мені, дівчатка, коли підростете.

6. Постарайтеся навчитися вчасно вживати дієслова do і make.

Крім іншого дієслово do часто вживають для опису невизначених дій, а дієслово make – коли мова йде про створення, або складання, або формування чого-небудь конкретного.

What do we do now?
Let´s make a joint.
Що будемо робити? Невизначена дія.
Давай заб’ємо косяк. Конкретна пропозиція.

7. Використовуйте слово pretty як прислівник.

У розмовній мові слово pretty часто використовується як прислівник у значенні «досить, досить, в значній мірі». Таким чином, адресоване вам pretty smart означає, що ви «досить розумні», а не те, що ви «і розумні, і красиві».

You are pretty smart, Tatyana, but unforgettably ugly
Ти досить розумна, але незабутньо потворна, Тетяна.

8. Ніколи не кажіть “reason because”.

“Reason because” – улюблена помилка старшокласників та абітурієнтів. Правильно говорити “reason why”.

The reason why I killing you, damned russian emigrant Andrey, is because you keep saying this “reason because” bullshit..
Я вбиваю тебе, чортів російський емігрант Андрій, тому що мене задовбало слухати, як ти повторюєш reason because.

9. Чи не позначайте обід словом “dinner”.

Попри все, що розповідали радянським школярам радянські вчителі, під словом dinner, як правило, мається на увазі не обід, а вечеря. Про обід краще сказати lunch.

Did you eat your wife for dinner?
No, I had to eat her for lunch, ´cause I couldn´t stand her jabber that long
Ти з’їв свою дружину на вечерю?
Ні, довелося з’їсти її на обід: я б не витримав її балаканину так довго.

10. Запам’ятайте правильний переклад виразу “too bad”.

Всупереч розхожій думці, too bad перекладається як «дуже шкода», а не як «дуже погано» або «теж погано».

I don´t want to kill my grandfather
Too bad, son, because you´ll have to
Я не хочу вбивати дідуся
Дуже шкода, синку, але тобі доведеться це зробити!

11. Не соромтеся перепитувати: come again?

Якщо продавець у магазині питає у вас «come again?», не слід розуміти це як питання «знову прийшли?». Швидше за все він просто не розчув сказане вами і хоче уточнити (щось на кшталт російського «як-як?”).

Do you, Platon Vagin take Alice Trolle to be your wife?
Come again?
Береш ти, Платон Вагін, в дружини Алісу Троль?
Чого-чого?

12. Не бійтеся говорити друзям “get out of here”!

Всупереч думці перекладачів комедійних серіалів, фамільярний вираз «get outta here» не завжди означає «пішов геть». Часто це означає всього лише недовіру до слів співрозмовника, щось на зразок «так добре?» Або «не може бути!».

Get out of here!
Не може бути!

13. Запам’ятайте правильний переклад дуже корисного виразу «to have nothing to do with».

Якщо вдома вас зустрічає син з пістолетом в руці і з фразою «I have nothing to do with this», це зовсім не означає, що він не знає, як користуватися пістолетом. Цей вираз слід розуміти як «я не маю до цього ніякого відношення». Швидше за все, пройшовши в квартиру, ви негайно побачите, до чого саме не має відношення ваш нащадок.

I have nothing to do with this
Я не маю до цього ніякого відношення.

14 Намагайтеся не вживати “sorry” замість “excuse me”.

Правило просте: “excuse me” потрібно говорити до того, як зробив гидоту.

Excuse me
Онєгін, збираючись вбити Ленського: «Прошу вибачення».

15. Намагайтеся не вживати “excuse me” замість “sorry”.

Правило навіть простіше попереднього: потрібно, не розмірковуючи про делікатності і манери, зробити гидоту і тільки потім вимовити те з двох вибачень, яке коротше (sorry).

Sorry
Онєгін, убивши Ленського: «Вибач».

© http://esquire.ru/