Модальні дієслова – Modal Verbs

Уроки, статті з граматики, адаптовані книжки, аудіо-книги, тексти тощо.

Модальні дієслова – Modal Verbs

Модальні дієслова – це такі дієслова, які виражають не дію або стан, а відношення особи, позначеної займенником або іменником, що має в реченні функцію підмета, до дії або стану, виражених інфінітивом. Модальне дієслово в поєднанні з інфінітивом утворює в реченні складений дієслівний присудок. Модальні дієслова виражають значення можливості, необхідності, ймовірності, бажаності і т. п.

До модальних дієслів відносяться дієслова can, may, must, ought, need. Інфінітив, з яким поєднуються модальні дієслова, вживається без частки to, крім інфінітива, який слідує за дієсловом ought.

Модальні дієслова відрізняються від інших дієслів тим, що вони не мають ряду форм.
1. Дієслова can та may мають форми теперішнього і минулого часу (could і might), а дієслова must, ought і need мають тільки одну форму – теперішнього часу
2. Модальні дієслова не мають неособистої форми – інфінітиву, герундія і дієприкметника.
3. Модальні дієслова не мають закінчення-s в 3-й особі однини:
He can do it.
He must do it.
He may do it.
He ought to do it.

Питальна і заперечна форми модальних дієслів в Present і Past Indefinite утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом:
Can you do it?
Need he do it?
May you do it?
Ought she to do it?
Must you do it?

У заперечній формі частка not ставиться відразу ж після модального дієслова. Дієслово can і заперечна частка not у теперішньому часі пишуться разом: cannot.
He cannot do it. Він не може цього зробити.
You may not smoke here. Тут курити не дозволяється.

Модальні дієслова мають такі скорочені заперечні форми: can’t, mayn’t, couldn’t, mightn’t, needn’t, mustn’t.

ЗНАЧЕННЯ І ВЖИВАННЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ

Can

Дієслово can має значення мати фізичну або розумову здатністю, уміння виконати дію, виражені інфінітивом дієслова, з яким can поєднується.

Дієслово саn в поєднанні з Indefinite Infinitive Active перекладається українською мовою словом може, в поєднанні з Indefinite Infinitive Passive дієслово can перекладається словом можна з наступним інфінітивом:
The burden will fall on me but I can carry it – (Вся) тяжкість ляже на мене, але я можу витерпіти її.
When a body сап do work it is said to possess energy – Коли тіло може виконувати роботу, кажуть, що воно володіє енергією.
How can the motion be explained? – Як можна пояснити рух? (Як може бути пояснено рух?)

Дієслово can в заперечній формі з подальшим Indefinite Infinitive Passive зазвичай перекладається на українською мовою словом не можна:
It cannot be done. Це не можна зробити. (Це не може бути зроблено.)

Примітка.  Поєднання cannot but плюс Indefinite Infinitive перекладається не можна не, не можу не (не може не і т. д.):
I cannot but   agree with you. Не можна не погодитися з вами. (Я не можу не погодитися з вами.)
One cannot but   admit … – Не можна не визнати ..

Дієслово can (could) у поєднанні з дієсловами, що позначають почуття і сприйняття (to see, to hear, to feel, to smell, to taste і т. д.), українською мовою не перекладається.

У такому випадку дієслово can надає відтінок зусилля у виконанні дії, вираженого дієсловами, що позначають почуття і сприйняття:

Look over there, can you see that house in the distance? – Подивіться туди. Бачите ви цей дім в далині?
Can you hear that strange noise? – Ви чуєте цей дивний шум?

У значенні дієслова can, а також замість його відсутніх форм вживається поєднання to be able бути в змозі з наступним інфінітивом з часткою to:
If we weigh the lamp with the alcohol in it before and after the experiment we shall be able to determine the amount of alcohol burned – Якщо ми зважимо лампу, наповнену спиртом, до, і після досвіду, ми зможемо (будемо в змозі) визначити кількість спирту, який згорів.

Дієслово May

Дієслово may має наступні значення:
1) Дозвіл:
You may use dictionaries. – Ви можете (вам дозволяється) користуватися словниками.
May I ask you a question? – Можна (дозвольте) задати питання?

У цьому значенні замість дієслова may (might) і замість відсутніх форм дієслова may вживається поєднання to be allowed з наступним інфінітивом з часткою to:
He has been allowed to stay here – Йому дозволили залишитися тут.

Форма минулого часу від дієслова may – might – вживається в значенні дозволу лише в непрямій мові. У всіх інших випадках в цьому значенні в минулому часі вживається поєднання to be allowed.

У цьому вживанні дієслово can надає відтінок зусилля у виконанні дії, вираженої дієсловами, що позначають почуття і сприйняття:

Примітка.  У відповідях на запитання May I. . .? (Можна мені …?) українському слову можна відповідає you may, а українському слову не можна відповідає mustn’t:
May I come in? – Можна увійти?
Yes, you may. – Так, можна.
No, you must not. –Ні, не можна.

2) Можливість:
The answer may give the key to the whole problem. – Відповідь (на це питання) може дати ключ до всієї проблеми.
A body may be divided into separate tiny particles – Тіло може бути розділене (можна розділити) на окремі дрібнесенькі частинки.

3) Припущення, сумнів, невпевненість з боку мовця у можливості дії, вираженої наступним інфінітивом. May (might) у поєднанні з Indefinite Infinitive вживається у відношенні теперішнього і майбутнього часу; may (might) у поєднанні з Perfect Infinitive вживається відносно минулого часу.

Різниця у значенні між may і might в даному вживанні полягає в тому, що might висловлює більш сильну ступінь сумніву, невпевненості з боку мовця, ніж may:
He may (might) come today or tomorrow. – Він, можливо, приїде сьогодні або завтра.
So you say he may have been one of those two passengers? – Отже, ви кажете, що він, можливо, був одним з тих двох пасажирів?

4) Вираз докору, зауваження. У цьому значенні вживається тільки дієслово might. Might в поєднанні з Indefinite Infinitive відноситься до теперішнього, минулого і майбутнього часу; в поєднанні з Perfect Infinitive might виражає докір, жаль про невиконану дію і відноситься тільки до минулого часу:
You might do it yourself. – Ви могли б зробити це самі.
You might have told me about it long ago. – Ви могли б давно сказати мені про це.

Дієслово may (might) у поєднанні з інфінітивом вживається в складносурядних реченнях цілі після сполучників that, so that, in order that для того щоб, щоб.

Jerry has told him to meet him next morning so that they may work together. – Джері велів йому зустріти його наступного дня вранці, для того щоб разом працювати (щоб вони могли разом працювати).

Дієслово Must

Дієслово must виражає необхідність, моральний обов’язок і відповідає в українській мові словами повинен, потрібно, треба.

I must hurry, I must warn him of the danger
 – Я мушу поспішати, я повинен попередити його про небезпеку.
As soon as the shell is shot from the gun it must overcome the resistance of the air. – Як тільки снаряд випущений з гармати, він повинен подолати опір повітря.

Must вживається у відношенні теперішнього і майбутнього часу. Відносно минулого часу дієслово must вживається тільки в непрямій мові:
He decided he must speak to Doctor Page himself – Він вирішив, що повинен поговорити з самим доктором Пейджем.

Поряд з дієсловом must і замість його відсутніх форм вживається дієслово to have з наступним інфінітивом з часткою to.

Примітка. У відповідях на запитання, що містить дієслово must, в позитивній відповіді вживається must, в негативній – needn’t:
Must I go there? Yes, you must. No, you needn’t. Треба мені йти туди? Так, потрібно. Ні, не потрібно.

Mustn’t означає не можна і вживається в заперечній відповіді на питання May I …? Можна?

Дієслово must може мати значення ймовірності, можливості дії. У цьому значенні дієслово must перекладається українською мовою можливо, мабуть. У поєднанні з Perfect Infinitive дієслово must зазвичай вживається у вказаному значенні відносно дії, що відноситься до минулого.

Wait a little, the rain must stop soon. – Зачекайте трохи, дощ, можливо, скоро перестане.
It occurred to Bert that he must have said the wrong thing. – Берту спало на думку, що він, мабуть, сказав не те, що потрібно.

Дієслово Ought

Дієслово ought в поєднанні з Indefinite Infinitive виражає моральний обов’язок, бажаність дії, що відноситься до теперішнього і майбутнього часу. Українською мовою ought перекладається слід було б, потрібно, повинен, мусиш.

Інфінітив після дієслова ought вживається з часткою to:
You ought to do it at once. Вам слід (варто було б, ви повинні) зробити це зараз.
His brother has measles. He ought to be isolated. – У його брата кір. Його слід ізолювати.

Дієслово ought в поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і вказує на те, що дія не була виконана:
You ought to have done it at once – Вам слід було б зробити це відразу ж (але ви не зробили).

Дієслово ought може виражати ймовірність, припущення, можливість дії, позначеної наступним інфінітивом, і в цьому випадку перекладається українською мовою словами має бути або повинен. У цьому значенні дієслово ought в поєднанні з Perfect Infinitive вказує на те, що дія відноситься до минулого.
The weather ought to be fine tomorrow – Завтра, мабуть, буде гарна погода.
The train ought to have left. – Поїзд, мабуть, уже пішов.

Дієслово Need

Дієслово need в якості модального дієслова в поєднанні з Indefinite Infinitive виражає необхідність здійснення дії стосовно теперішнього і майбутнього часу. Need вживається в питальних і заперечних реченнях, а також у стверджувальних реченнях, що містять такі прислівники з заперечним значенням, як hardly, scarcely та ін:
Need you go there so soon? – Чи потрібно вам (чи повинні ви) їхати туди так скоро?
You need hardly remind me of it. – Вам навряд чи треба нагадувати мені про це.
I need not tell you how important that is. (Th. Dr.) – Мені не потрібно говорити вам, як це важливо.

Дієслово needn’t в поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і означає, що особі, про яку йде мова, не було необхідності здійснювати дію:
You needn’t have done it. – Вам не треба було цього робити.

Примітка.  Дієслово need в якості самостійного дієслова має значення мати потребу. У цьому значенні need має звичайні форми дієвідміни:
Here is the book you needed so much. – Ось книга, яка була вам так необхідна.

Модальні дієслова - Modal Verbs

Модальні дієслова – це такі дієслова, які виражають не дію або стан, а відношення особи, позначеної займенником або іменником, що має в реченні функці

Editor's Rating:
0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *