Posts Tagged: past


17
Oct 09

Вживання Past Simple Tense

Past Simple використовується для вираження дії, що сталася у минулому. Цей час вживається для опису подій, що мали місце в минулому, а також під час розмови про події у минулому.

Continue reading →


16
Sep 09

The Past Perfect Continuous Tense: Минулий доконанкий тривалий час в англійській мові

Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Past Perfect (had been) і дієприкметник головного дієслова:

+
I (we, you, they, he, she, it) had been writing


I (we, you, they, he, she, it) had not been writing

? Had I (we, you, they, he, she, it) been writing?

Вживання та переклад Past Perfect Continuous.
Past Perfect Continuous вживається:

1. Для вираження дії, що сталася у минулому і тривала певний період часу, і закінчилася (або могла ще тривати) до настання другої, більш пізньої дії, що трапилася у минулому. Ця друга, більш пізня дія виражається в Past Indefinite. Past Perfect Continuous переводиться на російську мову дієсловом у минулому часі, звичайно недоконаного виду:

I had been writing my exercises for two hours when my friend came.
Я писав вправи (минула дію) дві години (період часу), коли прийшов мій друг (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія закінчилася або могла ще тривати).

The new turbine had been working for several hours before we gave it a full load.
Нова турбіна працювала (минула дія) кілька годин (період часу) до того, як ми дали їй повне навантаження (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія не закінчилася).

The new pump had already been working for two hours when we stopped it for examination.
Новий насос працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії), коли ми його зупинили для огляду (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія припинилося).

2. Past Perfect Continuous вживається також для вираження дії, яка тривала деякий період часу в минулому і закінчилася (або ще триває) до даного моменту в минулому. При вказівці даного моменту в минулому вживається прийменник by:By three o’clock the new pump had been working for two hours.
До третьої години (вказує на час у минулому) насос вже працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії).

Як видно з прикладів, при вживанні Past Perfect Continuous, як правило, вказується (чи мається на увазі), скільки часу дія в минулому тривала до настання іншої минулої дії або моменту в минулому. Тому Past Perfect Continuous зазвичай вживається з такими значеннями часу, як for … hours (days, weeks, months, years і т. д.) протягом … годин (днів, тижнів, місяців, років і т. д.); since 1960 з 1960 року і т. п.


14
Sep 09

The Past Perfect Tense: минулий доконаний час в англійській мові

Час The Past Perfect Tense означає дію, що відбулася до якогось моменту в минулому. Тобто дія, яка передувала часу Past Perfect:

He had worked at the university for thirty years before he retired. Він пропрацював в університеті 30 років, перш ніж пішов на пенсію.

Будується як: had + V3

Вживання:

1. Коли є згадка про моменту часу, до якого закінчилася дія в минулому:

By 9 o’clock we’d finished the work.
До 9 години ми закінчили роботу.

She had written only two letters by noon.
До полудня вона написала тільки 2 листи.

2. Коли дія в минулому мала місце раніше іншої дії:

When you arrived, he had just left.
Коли ви прибули, він тільки що поїхав.

He had worked at the university for thirty years before he retired.
Він пропрацював в університеті 30 років, перш ніж пішов на пенсію.

3. У непрямій мові для передачі простого доконаного і простого минулого часу:

He said he had studied English for two years. (He said: “I have studied English for two years.”)
Він сказав, що вивчає англійську мову два роки.

She said she had published her first story 10 years before. (She said: “I published my first story 10 years ago.”)
Вона сказала, що опублікувала своє перше оповідання 10 років тому.

+ She had written a letter by 5 o’clock on Saturday.
– She had not written a letter by 5 o’clock on Saturday.
? Had he written a letter by 5 o’clock on Saturday?
Yes, he had. No, he had not. (No, he hadn’t.)


7
Sep 09

The Future in the Past. Майбутнє в минулому: англійська мова.

В англійській мові є особливі форми для вираження дій, які є майбутнім з точки зору минулого. Вони називаються формами “the Future in the Past” і утворюються за допомогою допоміжних дієслів “should” і “would” з відповідним інфінітивом (без to):

1. the Future Indefinite – the Future Indefinite in the Past
– (Shall / will work – should / would work)

2. the Future Continuous – the Future Continuous in the Past
– (Shall / will be working – should / would be working)

3. the Future Perfect – the Future Perfect in the Past
– (Shall / will have worked – should / would have worked)

Всі три форми “майбутнього в минулому” вживаються в тих же значеннях, як і звичайні форми майбутнього часу, з тією тільки різницею що дія в цьому випадку є майбутнім не з моменту мови в поточний момент, а з якогось моменту в минулому. Граматичне значення англійських дієслів у формах “майбутнє в минулому” в українській мові передається дієсловами у майбутньому часі:

We knew that we should manage somehow.
Ми знали, що якось справимося.

I expected we should be having coffee after dinner as usual.
Я вважав, що ми, як завжди, будемо пити каву після обіду.

I hoped she would have got supper ready by the time we got home.
Я сподівався, що вона вже приготує вечерю до нашого приходу.

The Future in the Past Tense вживається для вираження майбутніх дій, про які йшла мова в минулому часі.

should
+ V1
would

+ He would speak.
– He would not speak.
? Would he speak?
Yes, he would. No, he would not. (No, he wouldn’t.)