Posts Tagged: perfect


31
Dec 12

Future Perfect Tenses

Коли якась дія буде завершена в майбутньому до певного моменту.
Практично завжди вказується момент часу (by Saturday – до суботи, by that time – до того часу, by the end of the year – до кінця року, by then – до того часу):

The bus will have left by the time we get to the station.
Ми приїдемо на станцію, а автобуса вже не буде. (Він до того часу поїде)

Формування речення Future Perfect Tenses

will have + дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова.
Для неправильних дієслів див. Додаток про неправильні формах дієслова)

I / he / she / it / we / you / they + will + have + дієслово із закінченням-ed (або 3 форма)

Формування питального речення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Поставити на перше місце Will
2. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви запитуєте)
3. have
4. Дієслово з закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів).
5. решта слів

Will he have gone by then?
Його вже не буде до того часу?

Формування заперечення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви говорите)
2. will not або won’t (won’t – це скорочена форма від will not)
3. have
4. дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів)
5. інші слова


1
Oct 12

Дієприкметник в англійській мові — The Perfect Participle

The Perfect Participle — означає вираження дії, що передує дії, що була виражена дієсловом.

The Perfect Participle формується за рахунок present participle слова having перед дієсловом у past participle.

Приклади:
Having improved her English Pia’s promotion prospects were much better.
– Вдосконаливши свою англійську, рекламні матеріали Pia стали набагато кращими.

Having packed my things, I called for a taxi.
– Запакувавши свої речі, я викликав таксі.

Коли вживається The Perfect Participle.
1. У дієприкметникових зворотах, щоб підкреслити причину.
2. Коли хочуть підкреслити, що дія, що виражена дієприкметником передувала головній події.

Having dressed he rushed out of the room. (= After he had dressed …)
– Одягнувшись, він вискочив з кімнати.

Спонсор запису: Лучшая и свежая юридическая литература киев в магазине lawbooks.in.ua.


10
Aug 11

Perfect Passive (to have + been + Participle II)

1. This letter has been brought by the secretary. (Present Perfect Passive)
Секретар приніс листа. (лист був пренесений секретарем).

2. He decided to become a writer only when his first story had been published. (Past Perfect Passive)
Він вирішив стати письменником, коли його перший твір був надрукованим.

3. By the 1st of July the last exam will have been passed. (Future Perfect Passive)
До першого липня здамо перший іспит.

Трохи дієслів:

hear of – чути про
laugh at – сміятися над
look after – наглядати за (ким-небудь)
look at – дивитися на
rely on – покладатися на
send for – посилати за
speak of (about) – говорити про
pay attention to – звертати увагу на
take care of – дбати про


17
Apr 11

Коли ми вживаємо Present Perfect

Якось я забув про те, коли ми вживаємо Present Perfect, а у записі Present Perfect я якось забув про головне правило:

Ми вживаємо Present Perfect, коли дія сталася у минулому і результат її має значення зараз.

I have cooked dinner. We’are eating now.


4
Apr 11

Perfect models

Ми вживаємо Perfect models, коли хочемо сказати, що шкодуємо про те, що сталося або не сталсоя у минулому.

could, should, might, would, must, have to + have + Past Participle (V3 or +ed).

Для прикладу: I should have called you, but I didn’t.

Доволі часто можна зустріти в літературі.


1
Nov 09

Майбутній доконаний тривалий час (The Future Perfect Continuous Tense)

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Future Perfect (shall have been, will have been) і дієприкметником простого часу головного дієслова:

Continue reading →


16
Sep 09

Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous

Ми використовуємо Present Perfect Continuous, коли хочемо підкреслити процес, який почав відбуватися в минулому і досі ще продовжується. Ми звертаємо увагу на процес, а не результат як у Present Perfect. Під час вживання Present Perfect Continuous завжди зазначається проміжок часу, протягом якого подія відбувалася.

+
I (we, you, they) have been writing
He (she, it) has been writing


I (we, you, they) have not been writing
He (she, it) has not been writing

?
Have I (we, you, they) been writing?
Has he (she, it) been writing?

Вживається:

1. Для опису дії, яка почалася в минулому, відбувалася протягом якогось часу і нині ще продовжується.

She has been working here for five years.
Вона працює тут п’ять років.

2. Може також вживатися для вираження дії, яка відбувалася протягом деякого часу в минулому і закінчилася до поточного моменту.

What articles have you been translating up to now?
Які статті ви перекладали до нині?

Here you are at last! I have been looking for you.
От і ви нарешті! Я вас шукав.

Present Perfect Simple

Відрізняється від Present Perfect Continuous тим, що нас цікавить результат, а не процес:

For four years he has been working at his subject.
Він працює над своєю темою вже протягом чотирьох років.

I have lived here for four years.
Я живу тут чотири роки.
(Я жив і живу тут.)

Present Perfect Continuous не вживається з дієсловами, що виражають почуття, сприйняття, а також з дієсловами to be, to belong, to consist і деякими іншими. Замість Present Perfect Continuous в цих випадках вживається Present Perfect.


16
Sep 09

The Past Perfect Continuous Tense: Минулий доконанкий тривалий час в англійській мові

Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Past Perfect (had been) і дієприкметник головного дієслова:

+
I (we, you, they, he, she, it) had been writing


I (we, you, they, he, she, it) had not been writing

? Had I (we, you, they, he, she, it) been writing?

Вживання та переклад Past Perfect Continuous.
Past Perfect Continuous вживається:

1. Для вираження дії, що сталася у минулому і тривала певний період часу, і закінчилася (або могла ще тривати) до настання другої, більш пізньої дії, що трапилася у минулому. Ця друга, більш пізня дія виражається в Past Indefinite. Past Perfect Continuous переводиться на російську мову дієсловом у минулому часі, звичайно недоконаного виду:

I had been writing my exercises for two hours when my friend came.
Я писав вправи (минула дію) дві години (період часу), коли прийшов мій друг (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія закінчилася або могла ще тривати).

The new turbine had been working for several hours before we gave it a full load.
Нова турбіна працювала (минула дія) кілька годин (період часу) до того, як ми дали їй повне навантаження (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія не закінчилася).

The new pump had already been working for two hours when we stopped it for examination.
Новий насос працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії), коли ми його зупинили для огляду (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія припинилося).

2. Past Perfect Continuous вживається також для вираження дії, яка тривала деякий період часу в минулому і закінчилася (або ще триває) до даного моменту в минулому. При вказівці даного моменту в минулому вживається прийменник by:By three o’clock the new pump had been working for two hours.
До третьої години (вказує на час у минулому) насос вже працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії).

Як видно з прикладів, при вживанні Past Perfect Continuous, як правило, вказується (чи мається на увазі), скільки часу дія в минулому тривала до настання іншої минулої дії або моменту в минулому. Тому Past Perfect Continuous зазвичай вживається з такими значеннями часу, як for … hours (days, weeks, months, years і т. д.) протягом … годин (днів, тижнів, місяців, років і т. д.); since 1960 з 1960 року і т. п.


14
Sep 09

The Past Perfect Tense: минулий доконаний час в англійській мові

Час The Past Perfect Tense означає дію, що відбулася до якогось моменту в минулому. Тобто дія, яка передувала часу Past Perfect:

He had worked at the university for thirty years before he retired. Він пропрацював в університеті 30 років, перш ніж пішов на пенсію.

Будується як: had + V3

Вживання:

1. Коли є згадка про моменту часу, до якого закінчилася дія в минулому:

By 9 o’clock we’d finished the work.
До 9 години ми закінчили роботу.

She had written only two letters by noon.
До полудня вона написала тільки 2 листи.

2. Коли дія в минулому мала місце раніше іншої дії:

When you arrived, he had just left.
Коли ви прибули, він тільки що поїхав.

He had worked at the university for thirty years before he retired.
Він пропрацював в університеті 30 років, перш ніж пішов на пенсію.

3. У непрямій мові для передачі простого доконаного і простого минулого часу:

He said he had studied English for two years. (He said: “I have studied English for two years.”)
Він сказав, що вивчає англійську мову два роки.

She said she had published her first story 10 years before. (She said: “I published my first story 10 years ago.”)
Вона сказала, що опублікувала своє перше оповідання 10 років тому.

+ She had written a letter by 5 o’clock on Saturday.
– She had not written a letter by 5 o’clock on Saturday.
? Had he written a letter by 5 o’clock on Saturday?
Yes, he had. No, he had not. (No, he hadn’t.)


13
Sep 09

Час PRESENT PERFECT: теперішній доконаний + минулий простий час

Час “Present Perfect” встановлює зв’язок між минулим і теперішнім.

Час “Present Perfect” ми вживаємо:

 • Для опису подій, що відбулися в неозначеному минулому.

  I have visited Holland twice. Я двічі був у Голандії

 • Для розповіді про нещодавні події, що мають  вплив на теперішнє:

  The lift has broken down. Зламався ліфт

 • У поєднанні з ‘just’ для опису того, що тільки що відбулося.

  She has just gone out. Вона саме вийшла.

 • Розповідаючи про дії, які почалися у минулому і ще не закінчилися на сьогоднішній день. Як правило, про початок подій розповідаємо за допомогою ‘since’, а вживаючи ‘for’ визначаємо період від початку до теперішньої хвилини.

  He has lived in that house since 1987. Він живе в цьому будинку з 1987.

 • Для опису подій, що виконуються у незакінчений ще період часу:

  I’ve typed six letters this morning. Сьогодні вранці я надрукував шість листів.

  З цього речення ми розуміємо, що ранок ще триває і до того часу, як він закінчиться, я ще можу написати кілька листів.